Stichting Marthe van Rijswijk Foundation

Nummer handelsregister: 01098948

E-mailadres: info@mvrf.nl

Doelstelling: De Stichting heeft ten doel het verrichten van geldelijke uitkeringen aan charitatieve, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen, alsmede het anderszins verrichten van geldelijke uitkeringen met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van ideeën en steun te verlenen aan projecten van algemeen maatschappelijk belang en van ideële en sociale strekking, waaronder met name projecten welke beogen personen of groepen van personen, die door sociale omstandigheden danwel handicaps van geestelijke of lichamelijke aard in hun ontwikkeling worden belemmerd, te helpen een plaats in de maatschappij te verwerven waar hun vaardigheden optimaal worden ontwikkeld en worden ingezet.

Voorzitter: R.L.H Sprangers
Secretaris: H. van der Broek
Penningmeester: L.A.L.M. Sturm

De functie van bestuurders is onbezoldigd.

Beleidsplan: Beleidsplan MvRF

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2012

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2013

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2015

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2016

Staat van baten en lasten over het boekjaar 2017